Poslovnik o članstvu ISP

Poslovnik o članstvu_31._1_2020 pdf

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik alo organizacija, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto

posebej. Imamo Individualno članstvo in kolektivno članstvo.

 1. Individualno članstvo zajema dve kategoriji in sicer, članstvo in strokovno članstvo.
 • Član lahko postane vsak posameznik, ki izkazuje interes za sistemske postavitve (v nadaljevanju SP).
 • Strokovni član lahko postane vsak posameznik, ki je v procesu šolanja ali je zaključil naslednja šolanja: za moderatorja organizacijske postavitve, družinske postavitve, sistemski coaching.
 • Člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda ISP so s tem ko so sprejeti v svet in strokovni svet zavoda, hkrati tudi strokovni člani ISP in so opravičeni plačila članarine ISP, za obdobje ko so člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.

Članstvo se podpiše s pristopno izjavo in plača letno članarino.

 

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto posebej.

Svet zavoda Institut za sistemske postavitve (v nadaljevanju ISP), je skladno z 10., 11., 12. in 16. členom Statuta zavoda ISP, na korespondenčni seji, dne, 24.1. 2020 sprejel naslednji

Poslovnik o članstvu Inštituta za sistemske postavitve

 v nadaljevanju ISP

 

 

Ta poslovnik določa članstvo in način delovanja članov.

 

Vsebuje:

 

stran

 

 1. DEL: ČLANSTVO.. 1

Članstvo v ISP. 1

Kategorije članstva in višina članarine. 2

Ugodnosti in pravice članov po kategorijah. 2

Obveznosti članov. 3

Prenehanje članstva. 3

Varovanje podatkov. 3

Koordinacija članov ISP. 3

Urejanje podrobnosti 4

Veljavnost poslovnika. 4

 

 

 

I. DEL: ČLANSTVO

 

 1. člen

Članstvo v ISP

 

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta zavoda Inštitut za sistemske postavitve se lahko v ISP včlanijo tako pravne osebe oz. organizacije (kolektivno članstvo), kot tudi fizične osebe-posamezniki (individualno članstvo). V nadaljevanju uporabljen zapis za moški spol velja enakovredno za ženski spol.

 

 1. Individualno članstvo zajema dve kategoriji in sicer, članstvo in strokovno članstvo.
 • Član lahko postane vsak posameznik, ki izkazuje interes za sistemske postavitve (v nadaljevanju SP).
 • Strokovni član lahko postane vsak posameznik, ki je v procesu šolanja ali je zaključil naslednja šolanja: za moderatorja organizacijske postavitve, družinske postavitve, sistemski coaching.
 • Člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda ISP so s tem ko so sprejeti v svet in strokovni svet zavoda, hkrati tudi strokovni člani ISP in so opravičeni plačila članarine ISP, za obdobje ko so člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.

Članstvo se podpiše s pristopno izjavo in plača letno članarino.

 

Član ISP lahko torej postane vsak posameznik, ki poda pristopno izjavo in izjavo, da sprejema etični kodeks ISP ter s plača članarino, ki se plačuje za vsako koledarsko leto posebej.

 

 1. Kolektivno članstvo je namenjeno za pravne osebe oz. organizacije, ki želijo sodelovati pri delu in razvoju zavoda oziroma v njegovih dejavnostih in ki podpišejo dogovor o sodelovanju, izjavo, da sprejemajo etični kodeks ISP ter plačajo letno članarino.

 

Članstvo je sklenjeno za nedoločen čas in stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe stranki (kolektivno članstvo) oz. individualni član. Član in ISP lahko dogovor odpovesta pisno oz. po elektronski pošti.

 

 

 1. člen

Kategorije članstva in višina članarine

 

Višino članarine potrdi Svet zavoda ISP letno na seji sveta zavoda. Posameznik ali pravna oseba postane član ISP, ko član podpiše pristopno izjavo za članstvo v ISP oz. dogovor o kolektivnem članstvu in plača letno članarino.

 

Višina članarine je vsako leto določena na seji sveta zavoda ISP po posameznih kategorijah iz naslednje preglednice:

 

Kategorija Vrsta članstva Letna članarina 2020

(v EUR)

  Individualno članstvo
A1 Član 30
A2 Strokovni član (oseba, ki je v procesu šolanja ali je zaključil/a naslednja šolanja: za moderatorja organizacijskih postavitev, družinskih postavitev, sistemski coaching). 100
  Kolektivno članstvo
B1 650

 

DDV se obračunava skladno z zakonodajo.

 

Članarino za individualno članstvo lahko članom in strokovnim članom plača tudi organizacija na njegovo ime.

 

Sredstva, zbrana iz članarine, se uporabljajo za sofinanciranje dejavnosti ISP v skladu z letnim programom dela ter za razvoj in promocijo sistemskih postavitev v širši javnosti.

 

 1. člen

Ugodnosti in pravice članov po kategorijah

 

ISP svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti:

 

Individualno članstvo

 

A1 Član

 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…)
 • 5 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah,
 • 5 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP,
 • vsi člani, ki so že imeli vsaj 3 udeležbe s postavitvijo, imajo udeležbe brez postavitve brezplačno

 

A2 Strokovni član

 • promocija strokovnih članov in njihovih projektov na mesečnih srečanjih članov, v e- časopisu ISP, na konferencah ter v izbranih strokovnih in drugih publikacijah ISP, na njihovo željo, ki jo izrazijo pisno,
 • sodelovanje na tematskih razpravah v povezavi s sistemskimi postavitvami, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov ISP,
 • brezplačen dostop do video vsebin in primerov dobre prakse s področja sistemskih postavitev,
 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačna udeležba na mesečnih srečanjih članov,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…)
 • do 20 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah,
 • do 30 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP
 • vsi strokovni člani, ki so že imeli vsaj 3 udeležbe s postavitvijo, imajo udeležbe brez postavitve brezplačno

Kolektivno članstvo

 • promocija kolektivnih članov in njihovih projektov na spletnih straneh, na konferencah ter v izbranih strokovnih in drugih publikacijah ISP, na njihovo željo, ki jo izrazijo pisno,
 • sodelovanje na tematskih razpravah v povezavi s sistemskimi postavitvami, ki omogočajo izmenjavo izkušenj članov ISP,
 • brezplačna udeležba na letnem srečanju članov ISP,
 • brezplačno prejemanje mesečnih e-novic ISP (e-informacije o aktivnostih članov ISP, aktualnih dogodkih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…),
 • minimalno 20 % popust pri mednarodnih seminarjih/delavnicah za eno osebo,
 • minimalno 30 % popust pri dogodkih, ki jih izvaja ISP za eno osebo,
 • enkrat letno za 1 osebo brezplačna udeležba na enem (enodnevnem) izobraževalnem dogodku, ki ga izvaja ISP

 

Vsi člani lahko s svojimi pobudami in predlogi aktivno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti ISP, ki jih potrdi strokovni svet zavoda na svoji seji.

 

 1. člen

Obveznosti članov

 

Obveznosti članov ISP so:

 • sprejem dogovora o sodelovanju z ISP (kolektivni člani) oz. podpis pristopne izjave (individualni člani),
 • spoštovanje etičnega kodeksa ISP na področju sistemskih postavitev,
 • delujejo skladno s statutom in drugimi akti ISP,
 • plačilo letne članarine, ki jo Svet zavoda ISP določi za vsako leto posebej,
 • sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalogah ISP, skladno s svojimi željami in zmožnostmi,
 • in prisotnost na srečanjih članov ISP po svojih zmožnostih.

 

Član dovoljuje objavo imena člana na spletnih straneh ISP in v drugih predstavitvenih gradivih ISP, če se s tem strinja pri podpisu Dogovora o kolektivnem članstvu ali pristopne izjave (individualni član).

 

Član se zaveže, da bo plačeval članarino v višini kategorije, v katero sodi, plačljivo letno na transakcijski račun ISP –  SI56 6100 0001 4614 658, odprt pri Delavski hranilnici d.d.; Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

 

 1. člen

Prenehanje članstva

 

Član lahko izstopi iz ISP prostovoljno in sicer tako, da o tem pisno oz. po elektronski pošti obvesti ISP.

Članstvo lahko preneha v primeru zamujanja plačila članarine za več kot tri mesece po zapadlosti plačila.

 

Vse dodatne informacije v zvezi s članstvom člani dobijo na sedežu ISP, Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana oz. po el. pošti: institut@sistemske-postavitve.com, kamor lahko pošljejo pristopno izjavo za članstvo.

 

 1. člen

Varovanje podatkov

 

ISP se zavezuje, da se bodo osebni podatki članov zbirali, uporabljali in obdelovali za potrebe vodenja evidence o članih in obveščanje, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1) in Politiko upravljanja z osebnimi podatki ISP ter hranijo do preklica.

 

 

 1. člen

Koordinacija članov ISP

 

Strokovni svet zavoda ISP izmed svojih članov, predlaga dva člana, ki bosta zadolžena za vsebinsko koordinacijo in za evidenco članov ISP.

Stanje članov na letnem nivoju obravnava strokovni svet in pripravi letni plan vsebinskih aktivnosti za člane ISP in poda v potrditev vodstvu ISP.

 

 1. člen

Urejanje podrobnosti

 

Urejanje administrativnih vprašanj in konkretizacijo posameznih točk tega poslovnika lahko Svet zavoda ISP sprejema v obliki dodatkov k temu poslovniku, v primeru ključnih sprememb ali popravkov pa sprejme nov poslovnik.

 

 1. člen

Veljavnost poslovnika

 

Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejema in velja do preklica ali sprejetja novega poslovnika.

 

 

V Ljubljani, 31. 1. 2020

 

 

Predsednik Sveta zavoda ISP,

Marko Škerl

 

___________________________________________________________________

 

Soglasje ustanovitelja zavoda:

 

Ustanoviteljica zavoda INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE Nataša Čebulj, dajem soglasje k Etičnemu kodeksu INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE, sprejetega na korespodenčni seji sveta zavoda z dne, 24. 1. 2020.

 

 

V Ljubljani, 31. 1. 2020

 

Nataša Čebulj,

ustanoviteljica Zavoda INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE