Etični kodeks ISP

ETIČNI KODEKS ISP 31. 1. 2020 pdf

Člani sveta Zavoda ISP na podlagi 34. člena statuta Zavoda ISP, z dne, 14. 2. 2019 sprejemamo naslednji

 

ETIČNI KODEKS INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V NADALJEVANJU ISP

 

 1. Člen: Namen kodeksa

 

Etični kodeks ISP predstavlja osnovne napotke za delo na področju sistemskega fenomenološkega dela, velja za vse zaposlene in vse člane ISP ter strokovne sodelavce. Ta kodeks opredeljuje etična načela delovanja ISP.

 

 1. Člen: Metoda sistemskih postavitev

 

Metoda »sistemskih postavitev«, ki temelji na dejstvu, da smo srečni in uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s sistemi, ki jim pripadamo. Najprej družinskemu in potem ostalim sistemov brez katerih težko preživimo. Sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam – kako priti do uvida vzroka različnih dilem. Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako lahko uspe organizacija, podjetje, posel, projekt, uspešnost timov, itd.

Osnovna predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina sistem (manjša ali svetovna) razvije svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj izven nadzora ali znanja posameznikov. Sistemske postavitve ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko skupine ter organizacije tako v ožjem kot najširšem smislu.

 

 1. člen: Vrednote ISP

 

Vrednote ISP so:

 • Ljubezen
 • Spoštovanje in zaupanje
 • Odgovornost
 • Posameznik, ki ga krepimo, kjer je le mogoče
 • Družina, ki je najpomembnejša celica družbe
 • Organizacija, ki služi družbi in življenju ter omogoča posameznikom zaslužiti za življenje

 

 1. člen: Načela in dolžnosti v ISP

 

Zaposleni in člani/-ce ISP se v svojem delovanju zavezujejo naslednjim načelom:

 

Načelo spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva posameznika

 • zaposleni in člani ISP spoštujemo pravice ter dostojanstvo posameznikov in skupin, s katerimi sodelujemo ali na katere se naše delo nanaša.
 • zaposleni in člani ISP delujemo korektno ter spoštujemo raznolikost človeških okoliščin in izkušenj.

 

Načelo družbene odgovornosti

 • zaposleni in člani ISP delujemo transparentno in družbeno odgovorno v skladu s poslanstvom ISP in si pri svojem delovanju prizadevamo za družbeno odgovorno delovanje do naših strank, družbe in vseh naših deležnikov.
 • zaposleni in člani ISP imamo dolžnost družbeno odgovornega delovanja s premislekom in zavedanjem o možnih družbenih koristih in morebitnih škodljivih posledicah lastnega delovanja,
 • zaposleni in člani ISP delujemo odgovorno do naravnega in družbenega okolja.

 

Načelo strokovnosti in kompetentnosti

 • zaposleni in člani ISP skrbimo za razvoj svoje kompetentnosti na strokovnem in drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja našega dela.
 • zaposleni in člani ISP opravljamo delo in zaupane naloge vestno in odgovorno ter pri tem izpolnjujemo visoke standarde integritete.

 

Načelo sodelovanja in zaupanja

 • zaposleni in člani ISP poskrbimo, da so odnosi med sodelavci, člani, strankami in drugimi deležniki zasnovani na zaupanju in sodelovanju. Vzdržujemo korektne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in osebnem dostojanstvu,
 • zaposleni in člani ISP ravnamo spoštljivo, pošteno, zaupanja vredno in častno v odnosu do naših uporabnikov in drugih partnerjev.
 • zaposleni in člani ISP poskrbimo za nam zaupane stvari, ki jih uporabljamo za opravljanje svojega dela za potrebe strank in ostalih deležnikov. Stvari, podatke in druge vire uporabljamo le v za to določene namene, v skladu z dogovorom z uporabniki ter zakonodajo.

 

 1. Člen: Veljavnost specifičnih kodeksov za strokovne člane

 

Za strokovne člane, moderatorje velja tudi Etični kodeks moderatorjev Slovenije, ki izhaja iz izjave o vrednotah in etičnega kodeksa moderatorjev Mednarodnega združenja moderatorjev (IAF) Sprejet 21. maja 2002. Dostopno na: http://drustvo-moderatorjev.si/wp-content/uploads/2014/08/Eticni_kodeks_DMS.pdf.

 

Za strokovne člane moderatorje velja, da upoštevajo tudi Etične kodekse svoje primarne stroke, kot na primer:

 • ETIČNI KODEKS SEKCIJE NLP COACH SLOVENIJE (ttp://www.nlpcoach.si/?page_id=18)
 • Etični kodeks psihologov
 • Etični kodeks socialnih delavcev
 • Etični kodeks svetovalnih delavcev
 • in drugi.

 

 1. člen Veljavnost etičnega kodeksa

 

Etični kodeks stopi v veljavo z dnem sprejema in velja do preklica ali sprejetja novega poslovnika.

 

V Ljubljani, 31. 1. 2020

 

 

Predsednik Sveta zavoda ISP,

Marko Škerl

 

___________________________________________________________________

 

Soglasje ustanovitelja zavoda:

 

Ustanoviteljica zavoda INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE Nataša Čebulj, dajem soglasje k Etičnemu kodeksu INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE, sprejetega na korespondenčni seji sveta zavoda z dne, 24. 1. 2020.

 

 

V Ljubljani, 31. 1. 2020

 

Nataša Čebulj,

ustanoviteljica Zavoda INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE